Prevencija rizičnih oblika ponašanja primenom kognitiv-bihejvior intervencija, za učenike 5. i 8. razreda osnovnih škola

Sopstveni Projekat

Kratak opis projekta

Poslednjih godina deca su izloženija opasnostima koje proizilaze iz različitih oblika rizičnog ponašanja (agresivnost, zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci, rizično seksualno ponašanje, ulazak u problematičnu vršnjačku grupu, tetoviranje, pirsing), što ih može dovesti u rizik od vršenja krivičnih dela, zanemarivanja školskih obaveza, pojave infektivnih bolesti, sve do ozbiljnog ugrožavanja fizičkog integriteta.

Na osnovu iskustava profesionalaca u radu sa decom i mladima, uočeno je da  dvanaesta godina (prelazak sa razredne na predmetnu nastavu, odnosno polazak u V razred) predstavlja važnu životnu prekretnicu u pshosocijalnom razvoju dece, zbog suočavanja sa različitim socijalnim izazovima, koji zahtevaju ovladavanje novim veštinama i znanjima. Izbor učenika VIII razreda kao ciljne grupe, takođe je rukovođen idejom, da je adolescencija sledeći rizični razvojni period, koji karakteriše sklonost eksperimentisanju, uz zanemarivanje mogućih rizičnih posledica. Uzimajući u obzir i vaspitnu funkciju škole, pored obrazovne, indirektna ciljna grupa projekta bili bi i profesionalci koji neposredno rade sa decom i koji bi im, po okončanoj edukaciji, kroz primenu programa osmišljenih ovim projektom, pomogli da steknu nova znanja i veštine.

Očekuje se da deca, usvajanjem novih znanja i veština, lakše prepoznaju rizične situacije i nauče da adekvatno reaguju, ako se u njima nađu.

Pri izradi projekta se vodilo računa o standardima u obrazovanju, koji su mere nivoa razvijenosti određenih učeničkih kompentencija, a koje podrazumevaju, različite vidove znanja, veština i stavova koje učenik treba da poseduje.

Standardi su zasnovani na kompentencijama koje treba da omoguće učenicima da odgovore na različite životne izazove. Uvođenje standarda obrazovanja ima neposrednu dobrobit za učenike, nastavnike i roditelje. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, definisane su ključne kompentencije i standardi, u skladu sa Evropskim okvirom ključnih kompetencija za celoživotno učenje, koga je Evropska Unija usvojila 2006.god.

Pretpostavka projekta je, da bi njegova uspešna realizacija i imlementacija, bila višestruko korisna:

Učenici osnovnih škola (direktna ciljna grupa), bi stekli znanja i veštine, što bi im omogućilo da se lakše izbore sa životnim izazovima:

 • bili bi u stanju, da na osnovu stečenog znanja, prepoznaju potencijalne rizične situacije
 • mogli bi da sagledaju moguće posledice rizičnih ponašanja
 • naučili bi da izbegnu rizične situacije
 • stekli bi nove veštine, koje bi im omogućile konstruktivno rešavanje problema i adekvatno reagovanje u rizičnim situacijama
 • usvojili bi i primenjivali zdrave stilove života

Profesionalci koji sa njima rade, bi lakše prepoznavali potrebe dece tog uzrasta i nudili im konstruktivne načine rešavanja adolescentnih problema;

 • zajednički rad na projektu, omogućio bi da se njihove interpersonalne relacije unaprede, što bi za pretpostavku imalo iskreniji i otvoreniji  međusobni odnos
 • rad na projektu doprineo bi unapređenju kompetencija profesionalaca

U vaspitno obrazovnim institucijama bi se smanjila učestalost i intenzitet problematičnog ponašanja učenika.

U lokalnoj zajednici, bi se, sa jedne strane, podigao nivo bezbednosti, a sa druge strane, smanjila novčana davanja za saniranje posledica rizičnog ponašanja.

Teme koje bi bile obrađivane u okviru projekta, pomogle bi učenicima da:

 • shvate značaj umeća komunikacije i upoznaju se sa novim modelima interpersonalnog komuniciranja
 • usvoje veštine aktivnog slušanja, što je preduslov za razvijanje empatijskog odnosa sa drugim ljudima
 • prepoznaju prednosti pravilnog izbora drugova, ali i rizike i posledice ulaska u problematičnu vršnjačku grupu
 • nauče veštine odupiranja negativnom vršnjačkom pritisku i kostruktivnog načina rešavanja problema
 • steknu znanja vezana za različite oblike rizičnog ponašanja (zlouporeba  psihoaktivnih supstanci, agresivno ponašanje, izbor vršnjačke grupe problematičnog ponašanja), kao i za posledice takvog ponašanja, najčešće u vidu mogućeg sukoba sa zakonom, ali i pojave određenih ifektivnih bolesti.

 

Autori:

Živica Pavlović, diplomirani psiholog

Snežana Širkić, diplomirani socijalni radnik